.....මේ හැම දේම එක තැනකට ගෙන්නයි මේ වැයම.....


අද්දැකිම්.....මතකයන්.....හිත ගිය තැන්.....ඉගෙන ගත්තු දේවල්.....

NOKIA IMEI නොම්බරය ගැන දැන ගනිමු 1

Use this to help you decide on a purchase!

To find out where your nokia phone was made look at digits number 7and 8 (YY) of your IMEI.

XXXXXX/YY/ZZZZZZ/A

XXXXXX = Type Appoval Code
ZZZZZZ = serial number
A = check digit

10 = Finland
20 = Germany
30 = Korea
40 = China
50 = Brazil, USA, Finland
60 = HK, China, Mexico
70 = Finland
80 = Hungary
91 = Finland
there may be more please list as so, mod please make as sticky

Use this and check your imei

http://www.numberingplans.com/index.php?page=analysis

2 comments:

  1. දැන ගන්න යමක් තියේ නම් comment එකක් දාලා යන්න.භාෂාව ගැටලුවක් නැ English,සිංහල,Singlish ඕන එකක්....

    ReplyDelete