.....මේ හැම දේම එක තැනකට ගෙන්නයි මේ වැයම.....


අද්දැකිම්.....මතකයන්.....හිත ගිය තැන්.....ඉගෙන ගත්තු දේවල්.....

E-bay ගැන දැනගන්න මෙතනට යන්න.

e-bay ගැන හැමදේම සුපිරියට මෙන්න මෙතන තියෙනවා.

http://dhanikauom.blogspot.com/search/label/eBay

No comments:

Post a Comment