.....මේ හැම දේම එක තැනකට ගෙන්නයි මේ වැයම.....


අද්දැකිම්.....මතකයන්.....හිත ගිය තැන්.....ඉගෙන ගත්තු දේවල්.....

Windows 7 All In One DVD එකක් හදමු.

මේන්න මේ දේවල් ට්ක උවමනා කරනවා මේ වැඩේට...

*Windows 7 DVD/ISO (x86 and x64)
ඔබට කැමති Edition එකක් (Starter, Home Basic, Home Premium,
Professional and Ultimate) තොරා ගන්න  පුලුවන්.මොකද ඔය හැම DVD/ISO එකකම
සියලුම Edition ඇතුලත්ව තියෙන නිසා.නමුත් ඔබට x86 සහ x64 යන වර්ග දෙකෙන්ම උවමනා
නම් ඔබට සිදුවෙනවා එම වර්ග දෙකෙන්ම DVD/ISO File දෙකක් ලබා ගන්න.

*Windows Automation Installation Kit (WAIK for Windows 7)

වැඩේ කරන්න නම් මේ ට්ක ඇති.Windows 7 දාලම බලනවා නම් මේ ට්කත් ඕනා හොදද...

*Blank DVD නැතිනම් 4GB Pen එකක්.

*Pen එක Use කරනවා නම් WinToFlash වගේ Software එකක්

මේ වැඩේ අමාරුම ට්ක තමා Windows Automation Installation Kit එක භාගත කර
ගන්න එක තමයි මොකද එක 1.7GB විතර වෙනාවා.හරි එකත්  භාගත කර ගත්තා කියමුකො නේද.එහෙනම් වැඩේ
පටන් ගමු.

1.WAIK install කර ගන්න.

2.පහත රුපයේ අකාරයට folders හදා ගන්න.