.....මේ හැම දේම එක තැනකට ගෙන්නයි මේ වැයම.....


අද්දැකිම්.....මතකයන්.....හිත ගිය තැන්.....ඉගෙන ගත්තු දේවල්.....

පරිගනක දෘඩාංග ගැන දැනගන්න මෙතන හොදයි

මෙතනට යන්න මේ දේවල් නියමෙට තතියෙනවා.

 1. http://www.kaniya.info/2010/02/1.html
 2. http://www.kaniya.info/2010/03/2.html
 3. http://www.kaniya.info/2010/04/3_05.html
 4. http://www.kaniya.info/2010/04/3.html
 5. http://www.kaniya.info/2010/04/5.html
 6. http://www.kaniya.info/2010/05/6.html
 7. http://www.kaniya.info/2010/06/7.html 
 8. http://www.kaniya.info/2010/06/8.html 
 9. http://www.kaniya.info/2010/07/9.html 
 10. http://www.kaniya.info/2010/08/10.html

3 comments:

 1. ලෝබ නැතුව දැණුම බෙදුවාට පින්........

  ReplyDelete
 2. පඩම නියම‍යී

  ReplyDelete