.....මේ හැම දේම එක තැනකට ගෙන්නයි මේ වැයම.....


අද්දැකිම්.....මතකයන්.....හිත ගිය තැන්.....ඉගෙන ගත්තු දේවල්.....

MORE CHINA PHONE CODES

                            මුලින්ම කියන්න ඕනා මම මේ කේත කිසිවක් අත්හදා බලලා නැ.උවමනාවක් උනොත් විතරක් පරික්ෂා කරලා බලන්න.ජොලියට මේ වැඩේ කරලා ලැබේන ප්‍රථිපල වලට මට වගකියන්න බැ.මම මේවා ගත්තේ http://www.fixya.com/support/r437948-china_phones_codes  කියන වෙබ් අඩවියෙන්.

Service codes BenQ:
software version: *#300#
test mode: *#302*20040615#

Service codes Pantech:
software version: *01763*79837#
service menu: *01763*476#
reset defaults (phone/user code reset to default): *01763*737381#

Service codes 3xx, 5xx:
software version: *#79#
software version: *#837#
Service codes VK200, VK2000, VK2010, VK2020, VK4000:
software version: *#79#
service menu: *#9998*8336# (hold #)
reset defaults (phone/user code reset to default): *#9998*7328# (hold #)

Service codes LG:
software version: 2945#*#

Service codes Sony-Ericsson:
J100 software version: #82#

Service codes Fly:
2040(i) reset defaults: *#987*99# Send
MX200 reset defaults: *#987*99# Send
MX200 software version: *#900# Send
SL300m reset defaults: *#987*99# Send
SL300m software version: *#900# Send
SL500m reset defaults: *#987*99# Send
SL500m software version: *#900# Send
MP500 reset defaults: *#987*99# Send
MP500 software version: *#900# Send
Set language to English: *#0044#
Set language to Russian: *#0007#

Service codes Konka:
C926 software version: *320# Send
C926 set default language: *#0000# Send
C926 set English language: *#0044# Send
Service codes GStar:
GM208 (Chinese Nokea 6230+) engineering menu: *#66*#
Set language to English: *#0044#
Set language to Russian: *#0007#

ZTE Mobile1- *938*737381#
2- PHONE WILL DIPLAYED DONE
3- POWER OFF YOUR PHONE AND POWER ON AGAIN
alcatelE205
unlocking phone code,only press***847# without simcardE900 software version: *#5002*8376263#
E900 full reset: *2767*3855#
Service codes Spice:
S404 enable COM port: *#42253646633# -> Device -> Set UART -> PS -> UART1/115200
S410 engineer mode: *#3646633#
S900 software version: *#8375#
S900 serial no: *#33778#
Service codes Philips:
S200 enable COM port: *#3338913# -> Device -> Set UART -> PS -> UART1/115200

Service codes "Chinese" models:
default user code: 1122, 3344, 1234, 5678
Engineer mode: *#110*01#
Factory mode: *#987#
Enable COM port: *#110*01# -> Device -> Set UART -> PS Config -> UART1/115200
Restore factory settings: *#987*99#
LCD contrast: *#369#
software version: *#800#
software version: *#900#

Service codes BenQ:
software version: *#300#
test mode: *#302*20040615#

Service codes Pantech:
software version: *01763*79837#
service menu: *01763*476#
reset defaults (phone/user code reset to default): *01763*737381#
Service codes VK-Mobile 3xx, 5xx:
software version: *#79#
software version: *#837#
service menu: *#85*364# (hold #)
Service codes VK200, VK2000, VK2010, VK2020, VK4000:
software version: *#79#
service menu: *#9998*8336# (hold #)
reset defaults (phone/user code reset to default): *#9998*7328# (hold #)

Service codes LG:
software version: 2945#*#
KG300 NVRAM format: 2945#*# -> menu 15

Service codes Sony-Ericsson:
J100 software version: #82#

Service codes Fly:
M100 software version: ####0000#
2040(i) reset defaults: *#987*99# Send
MX200 reset defaults: *#987*99# Send
MX200 software version: *#900# Send
SL300m reset defaults: *#987*99# Send
SL300m software version: *#900# Send
SL500m reset defaults: *#987*99# Send
SL500m software version: *#900# Send
MP500 reset defaults: *#987*99# Send
MP500 software version: *#900# Send
Set language to English: *#0044#
Set language to Russian: *#0007#

Service codes Konka:
C926 software version: *320# Send
C926 set default language: *#0000# Send
C926 set English language: *#0044# Send

Service codes GStar:
GM208 (Chinese Nokea 6230+) engineering menu: *#66*#
Set language to English: *#0044#
Set language to Russian: *#0007#

Service codes Motofone-F3:
Motofone F3 software version: **9999* Send
***300* Set SIM Pin
***310* / ***311* SIM Pin ON | OFF
***000* Reset Factory settings
***644* Set Voicemail number
***260* / ***261* Auto keypad lock ON | OFF
***510* / ***511* Voice Prompts ON | OFF
***160* / ***161* Restricted Calling (Phonebook only) ON | OFF
***200608* Send: software version
***200606* Send: software version
***200806* Send: flex version
***250* / ***251* Keypad tones ON | OFF
***470* Select time format
***500* /***501* Prepaid Balance Display ON | OFF
***520* Change language

Service codes Motorola:
C113, C114, C115, C115i, C116, C117, C118 software version: #02#*
C138, C139, C140 software version: #02#*
C155, C156, C157 software version: #02#*
C257, C261 software version: #02#*
V171, V172, V173 software version: #02#*
V175, V176, V176 software version: #02#*
C168, W220 software version: *#**837#
W208, W375 software version: #02#*
and "yes"''

-mobile Inno30, 55, 89, 90, 99, 100, A10, A20, P10, Vk200
- Set full factory *741*737381#
- Set full factory *741*7373868#
- Set full factory *741*2878#
- Set Engineer Mode *888*888#
- Check software version *888*837#
I-mobile 100 ,200 , 313
- Check software version #*888#
I-mobile 309, 310
- Check software version *0*4636#
- Test Mode *0*6268#
I-mobile 311
- Check software version #*878#
I-mobile 511
- Check software version *1222*1#
I-mobile 301, 302,308, 508, 601, 602, 603, 604, 606, 611, 901, 902
- Check software version *#159#
- Set Factory Mode *#32787#
- Set Engineer Mode *#3646633#

I-mobile 503, 506, 605, 600, 607, 608
- Set Engineer Mode ***503#
- Set Factory Mode ***504#
- Set Auto Test ***505#
I-mobile 509, 612
- Set Factory Mode *#66*#
I-mobile 504, 505, 803
- Check software version *68*48#
- Set full factory *789#
- Test Mode *#789#
I-mobile 305, 306, 315, 510, 609, 609i,516
- Check software version *#8375#
- Set Factory Mode 878
I-mobile 610
- Check software version *#22#
I-mobile J101, J102
- Test Mode *23638777*783781#
I-mobile 502, 502i, 505, k9, 802
- Check software version *201206*4636#

3 comments:

  1. Process of your unlock codes were useful to my friend... thank you for that.. I too got the unlock codes for my mobile process.. this site http://www.wickedunlock.com/ was given me the best unlock codes for my mobile @ lowest costs..

    ReplyDelete
  2. hy... thanks lot.. but i didnt get link.. that file is removed i think from hot file

    ReplyDelete
  3. zigo 4n ekaka sms password eka kadanne kohomada

    ReplyDelete